Általános szerződési feltételek:

Justitita Ügyvédi Információs Rendszer végfelhasználói licencszerződés
- ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK -

 

I.
A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. A www.egyszeru-ugyvitel.com oldalon található on-line regisztrációs folyamat elvégzésével vagy a regisztrációs kérelemnek a Titan1 Software & Design Kft.-hez, mint szolgáltatóhoz (a továbbiakban: Szolgáltató) postai úton, faxon vagy e-mailben történő megküldésével a kérelmező (a továbbiakban: Felhasználó) előfizet a Justitia Ügyvédi Információs Rendszer (a továbbiakban: Szoftver) saját célra történő felhasználására.

2. A regisztrációs folyamat elvégzése ajánlattételnek minősül és Felhasználó ajánlatához Szolgáltató nyilatkozatáig, de legkésőbb 30 napig kötve marad. Amennyiben Szolgáltató a számítógépes rendszer felmérését követően az ajánlatot elfogadja, úgy a szerződés a visszaküldött regisztrációs adatlapnak megfelelő tartalommal létrejön.

3. A Justitia Ügyvédi Információs Rendszer és az ahhoz kapcsolódó minden írott vagy elektronikus dokumentáció fájl vagy egyéb összetevő a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok és egyezmények védelme alatt áll. Felhasználó a Szoftveren csak hasznosítási jogot szerez, tulajdonjogot nem.

 

II.
A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

4. Felek között a szerződés a Szoftvernek a Felhasználó számítógépeire történő telepítésének napját követő 1 éves határozott időtartamra szól.

5. A szerződést bármelyik fél a határozott idő lejártát megelőzően legkorábban 60 legkésőbb 30 nappal jogosult írásban felmondani.

6. Amennyiben a 5. pontban meghatározott idő alatt egyik fél sem jelzi felmondási szándékát, úgy a szerződés további egy évvel meghosszabbodik és azt a továbbiakban a 5. bekezdésben meghatározottak szerint lehet felmondani.

 

III.
A SZERZŐDÉS TARTALMA

7. A szoftver telepítése

7.1 Szolgáltató a regisztrációs kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül megvizsgálja az adatokat és munkatársán keresztül felveszi a kapcsolatot Felhasználóval.

7.2. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a 7.1. pontban meghatározott kapcsolatfelvételt követő 5 munkanapon belül elvégzi Felhasználó számítógépes rendszerének felmérését, majd amennyiben azt megfelelőnek találja, úgy a Szoftvert telepíti Felhasználó számítógépeire.
Amennyiben Felhasználó szakszerűen és pontosan be tudja határolni, hogy milyen gépparkkal rendelkezik és ezt megfelelő módon (telefonon, e-mailben, faxon stb.) közli Szolgáltatóval, úgy a személyes állapotfelmérés nem szükséges. A helytelen adatok szolgáltatásából eredő és Szolgáltatónál felmerülő többletmunkát azonban Felhasználó köteles megtéríteni (a munkadíj 5.000.- Ft, a kiszállás Budapest közigazgatási területén belül ingyenes, annak határain kívül a kiszállási díj Felek egyedi megállapodását képezi)

7.3. Amennyiben az állapotfelmérés pozitív eredménnyel zárul, úgy Szolgáltató elvégzi a Szoftver telepítését. A telepítés díja 5.000.- Ft egyösszegű díj (a kiszállás Budapest közigazgatási területén belül ingyenes, annak határain kívül a kiszállási díj Felek egyedi megállapodását képezi).

7.4. Amennyiben az állapotfelmérés negatív eredménnyel zárul, úgy Szolgáltató részletes listát ad az információs rendszer hiányosságairól és árajánlatot tesz a Szoftver futtatásához szükséges feltételek biztosítására. Felhasználó a lista függvényében jogosult dönteni arról, hogy a listán szereplő feltételeknek eleget téve szerződést kíván-e kötni Szolgáltatóval. Amennyiben Felhasználó a szerződéskötés mellett dönt, úgy köteles a telepítéshez szükséges feltételeket 30 napon belül biztosítani.
Amennyiben a fejlesztések megvalósítására Felhasználó a Szolgáltató árajánlatát fogadja el, úgy Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges fejlesztéseket 5 munkanapon belül elvégzi.
Abban az esetben, ha Felhasználó a szerződést a listán szereplő fejlesztések megvalósítása nélkül kívánja megkötni, úgy Szolgáltató a Szoftver működéséért – és az ezzel kapcsolatosan közvetve vagy közvetlenül esetlegesen felmerülő károkért – semmilyen felelősséget nem vállal.

7.5. Amennyiben az állapotfelmérés pozitív eredménnyel zárul, de Felhasználó ennek ellenére nem kívánja a Szoftver telepítését úgy Felhasználó (tekintve, hogy Felhasználó szerződéskötési ajánlata Szolgáltató által elfogadásra került) a szerződés felmondásának jogkövetkezményén kívül az állapotfelmérés díját is köteles megfizetni.

7.6. Felek a szerződés létrejöttét a Szoftver telepítésekor írásban is megerősítik. A végleges szerződésben Felek jelen általános szerződési feltételektől eltérően is rendelkezhetnek. Amennyiben Felek sem a regisztrációs lapon meghatározott feltételektől, sem jelen általános szerződési feltételektől nem kívánnak eltérni, úgy az állapotfelmérés elvégzését és Felhasználó információs rendszerének megfelelőségét igazoló teljesítési jegyzőkönyv Szolgáltató általi aláírása valamint jelen Általános Szerződési Feltételek átadásának ténye a szerződést Önmagában létrehozza.

 

8. Licenc díj

8.1. Felhasználó a Szoftver használatáért licencdíjat fizet. Felhasználó a licenc díjat Szolgáltató számlája ellenében banki átutalással, egyösszegben előre, az alábbi ütemezés szerint köteles megfizetni:
- 1 felhasználó esetén (1.800.- Ft havidíj) évente
- 2 felhasználó esetén (3.600.- Ft havidíj) félévente
- 3 felhasználó esetén (5.400.- Ft havidíj) négyhavonta
- 4-5 felhasználó esetén (7.200.- Ft – 9.000.- Ft havidíj) háromhavonta
- 6 felhasználó esetén (10.800.- Ft havidíj) kéthavonta
- 7 felhasználó esetén és e felett (12.600.- Ft havidíj és e feletti összeg) havonta

8.2. A szolgáltatás díja a Felhasználó által Szolgáltatóhoz visszaküldött regisztrációs lapon meghatározott összeg, kivéve, ha Felek az előzetes felmérést követően ettől eltérően állapodnak meg.

8.3. Szolgáltató a szerződés megkötését követő 1 éves határozott időtartam lejártát követő 30 napon belül jogosult a licenc díjat egyoldalúan, legfeljebb az infláció mértékével korrigálni. Hiperinfláció (minimum 100%) esetén Szolgáltató a licenc díjat év közben is korrigálhatja.

8.4. A havi licenc díj Szolgáltató számlája ellenében minden hónapban előre, az adott hónap 15. napjáig esedékes.

8.5. Amennyiben Felhasználó a licenc díjat határidőben nem egyenlíti ki és e kötelezettségére 8 napos póthatáridő szabásával Szolgáltató felszólította és az eredménytelenül telt el, a póthatáridő lejártát követő első munkanapon Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását jogosult felfüggeszteni. Az ebből eredő minden kárért Felhasználó a felelős.

 

9. Felhasználási jog

9.1. A Szoftvert Szolgáltató munkatársa telepíti a Felhasználó számára, az által meghatározott helyre és a kliens szoftver telepítő csomagját Felhasználó rendelkezésére bocsátja. Felhasználó a Szoftvert csak saját céljaira használhatja fel.

9.2. A Szoftver semmilyen jogcímen – sem ingyenesen, sem visszterhes jogügylettel – nem bocsátható harmadik személyek rendelkezésére (sem birtokába, használatába stb.)

9.3.  Tekintettel arra, hogy az adatbázis-struktúra Szolgáltató szellemi terméke, Felhasználó az adatbázisról biztonsági másolatot készíthet saját céljára, de ezt sem egészben sem részleteiben harmadik személynek nem adhatja ki. A másolat készítésének tényéről Felhasználó a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni köteles.

9.4. A Szoftvert tilos visszafordítani, visszafejteni, belső felépítését elemezni. Tilos továbbá a Szoftver által használt adatállományokat a Szoftver megkerülésével, külső eszközzel módosítani, felépítésüket elemezni.

9.5. A Szoftver és valamennyi változatára vonatkozó minden jogcím, beleértve de nem kizárólagosan Szolgáltató, mint fejlesztő tulajdonában áll. Minden jelen szerződéssel kifejezetten át nem engedett jogot a Szolgáltató a maga számára fenntartja.

 

10. Verzió-frissítés

Jelen szerződés időtartama alatt Felhasználó a Szoftver valamennyi verzió-frissítésének a használatára jogosulttá válik. Az aktuális frissítésekről Felhasználó értesítést kap. Amennyiben a Szoftver a megjelenő frissítéseket nem tölti le automatikusan, úgy Szolgáltató weboldaláról a frissítést letölthető.

 

11. Szolgáltatói rendelkezésre állás:

11.1 A Szoftver kezelését Felhasználó a felhasználói kézikönyvből teljes körűen elsajátíthatja. Amennyiben Felhasználó arra igényt tart, külön díjazás ellenében Szolgáltató oktatást szervez Felhasználó székhelyén vagy az általa meghatározott helyen és a Felek által meghatározott időben.

11.2. Amennyiben technikai probléma merül fel, Szolgáltató telefonon, távoli elérés útján vagy szükség esetén munkatársa által személyesen nyújt segítséget (a továbbiakban: Szupport).

11.3. Amennyiben Felhasználó ehhez kifejezett hozzájárulását adja, úgy Szolgáltató egy távoli elérést biztosító szoftver segítségével a Felhasználónál felmerült problémát külön kiszállás nélkül képes kiküszöbölni.

11.4. Amennyiben a probléma telefonon vagy távoli elérésen keresztül nem oldható meg, úgy Szolgáltató vállalja, hogy a problémát 2 munkanapon belül munkatársával személyes jelenlét során elhárítja. A kiszállási díj 3.000.- Ft Budapest közigazgatási területén belül - annak határain kívül a Felek egyedi megállapodását képezi - a szupport óradíja 4.500.- Ft/óra.

11.5 A licenc díj magában foglal évi 1 óra munkaidőben történő (9-17h) ingyenes telefonos támogatást, amely kizárólag a technikai problémák megoldására vonatkozik. A Szoftver működésével kapcsolatos kérdésekre – tekintettel arra, hogy a felhasználói kézikönyv részletes leírást ad – Szolgáltató nem köteles díjmentesen választ adni.

11.6. Szolgáltató jogosult a szupportdíjat egyoldalúan évente egyszer módosítani, amely módosítás összege nem haladhatja meg az előző évi szupportdíj 20%-át.

11.7. A telefonos szupportdíj, amennyiben az nem tartozik a 11.6. pont rendelkezése alá, óránként 4.500.- Ft, a számlázás 15 perces blokkokban történik. Az adott időszakra vonatkozó szupportdíj a soron következő számlán szerepel. Amennyiben a tárgy időszakra vonatkozó szupportdíj összege a 3.000.- Ft-ot eléri, úgy erről Szolgáltató időközi számlát küldhet.

 

12. Titoktartás

Felek tisztában vannak az egyes titokfajták fogalmával és azok jelentőségével valamint az azokra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel és a jelen jogviszonyból eredő speciális követelményekkel. Ennek tudatában a felek vállalják, hogy a tudomásukra jutott bizalmas információt megőrzik, azzal vissza nem élnek és azt sem közvetlenül sem közvetett módon harmadik személy tudomására nem hozzák és e titokfajták védelme érdekében minden szükséges lépést megtesznek. Felek jelen szerződésből eredő jogaikat és kötelezettségeiket ennek megfelelően különös körültekintéssel kötelesek gyakorolni.

 

13. Adatvédelem

13.1. Szolgáltató minden Felhasználóra vagy ügyfeleire, üzleti partnereire vonatkozó adatot szigorúan bizalmasan kezel, harmadik személyek felé e tekintetben semmilyen információt (a jogszabályon alapuló vagy hatóság által előírt adatszolgáltatási kötelezettség kivételével) nem továbbít.

13.2. A Szoftver a Felhasználó minden adatát egy központi adatbázisban tárolja. Ha az adatbázisfájl megsérül, a Felhasználó összes adata elveszhet. E tényre Szolgáltató kifejezetten felhívta Felhasználó figyelmét és javasolta, hogy az adatokról napi rendszerességgel készítsen biztonsági mentést a szervergépen, továbbá heti rendszerességgel külső adathordozóra. Felhasználó kérelme esetén az automatikus biztonsági mentést a Szolgáltató beállítja.

13.3. Az adatbázist a Szoftver kódolatlan formában tárolja. Mind a külső adathordozó, mind a szervergép megfelelő védelmének biztosítása Felhasználó kötelessége.

13.4. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az ismert hibákat kijavítsa. Tekintettel arra, hogy az adatvesztésből származó vagy azzal kapcsolatos káresemények rendszeres biztonsági mentés készítésével megelőzhetőek, amennyiben egy ismeretlen (vagy csak nagyon rövid ideje ismert) programhiba miatt vagy bármely egyéb okból adatvesztés következik be, úgy Szolgáltatót az esetleges meghibásodásokért, az adatok elvesztéséért illetve visszaállíthatóságért semmilyen felelősség nem terheli.

13.5. Szolgáltató továbbá semmilyen felelősséget nem vállal a törölt adatok visszaállíthatóságáért.

13.6. Annak érdekében, hogy a távoli elérés útján történő szupport biztosítva legyen, Felhasználó előzetes hozzájárulásával Szolgáltató jogosult Rendszergazda felhasználó névvel az adatbázishoz távolról hozzáférni. Amennyiben a hozzájárulását Felhasználó megtagadja, úgy Szolgáltató Rendszergazdai jogosultsággal csak a helyszínen léphet be a Szoftverbe. Az ezzel kapcsolatos többletköltségek (kiszállási és szupportdíj stb.) Felhasználót terhelik. Szolgáltató szigorú titoktartásra köteles.

 

IV.
A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

14. Amennyiben Felek a szerződést a felmondásra nyitva álló határidőben nem hosszabbítják meg, úgy a határozott idő lejártát követően Szolgáltató a Szoftver további használatára nem válik jogosulttá.

15. Amennyiben Felhasználó a szerződést nem kívánja meghosszabbítani, úgy saját költségén – még a licenc lejárta előtt! – gondoskodnia kell az adatok Szoftverből történő exportálásáról (lementéséről). A szerződés lejártát követően a szoftver a megfelelő kulcs nélkül használhatatlanná válik.

16. Amennyiben a 15. pontban meghatározottaknak Felhasználó nem tesz eleget és a Szoftverben tárolt adatokra igényt tart, úgy az alábbi lehetőségek állnak Felhasználó rendelkezésére

  1. 3.500.- Ft/hó licenc díj megfizetése ellenében a hozzáférés további 30 nappal meghosszabbodik, amely időtartam alatt Felhasználó saját költségén gondoskodhat az adatok exportálásáról (lementéséről).
  2. Szolgáltató 4.500.- Ft-os óradíj valamint Budapest közigazgatási területén belül alkalmanként 3.000.- Ft-os kiszállási díj (Budapest közigazgatási határain kívül a kiszállási díj Felek egyedi megállapodását képezi) ellenében vállalja az adatok Szoftverből történő exportálását

 

VI.
FELELŐSSÉG

17. Felhasználó felelős a felhasználói nevével végrehajtott műveletekért valamint az ezt védő jelszó biztonságban tartásáért. Szolgáltatót e tekintetben semmilyen felelősség nem terheli.

18. Szolgáltató köteles biztosítani, hogy a Szoftver a szerződés időtartama alatt a kézikönyvében foglaltaknak megfelelően működjön. E kötelezettség nem, illetve csak külön díjazás ellenében terheli Szolgáltatót amennyiben a Szoftver hibája vis major, baleset vagy nem rendeltetésszerű használat következtében lép fel.

19. Felek tisztában vannak azzal, hogy az Internet nem biztonságos és nem lehet előre minden támadási módra felkészülni. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy bezárja az esetleges biztonsági réseket, azonban e tekintetben semmilyen felelősség nem terheli.

20. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Szoftver használatából eredő károkért (így különösen az üzleti tevékenység félbeszakadása, üzleti haszon elmaradása, adat- és információvesztés).

21. Szolgáltató anyagi felelőssége bármely esetben maximum a káresemény bekövetkezését megelőző 1 évben kifizetett havi licenc díjak összegére korlátozódik.

22. A licenc díj összege a Felek által kifejezetten a III. fejezet 13. pontjában meghatározottakra valamint jelen VI. fejezetben foglaltakra tekintettel került meghatározásra.

 

VI.
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. Felek kijelentik, hogy Szolgáltató bármely szerzői jogának megsértése olyan lényeges szerződésszegésnek minősül, amely miatt Szolgáltató a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

24. Amennyiben a szerződést Felhasználó súlyos szerződésszegése miatt Szolgáltató mondja fel, úgy az eltelt időtartamra visszamenőleg felhasználónként 3.500.- Ft-os havidíj fizetendő egy összegben, amely összegből az eddig kifizetett licencdíj levonásra kerül. Továbbá Felhasználó köteles megfizetni 11.000.- Ft átalány kártérítést, amennyiben a szerződés felmondására 3 hónapon belül kerül sor.

25. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi közlést írásban teszik meg.

26. A jelen szerződésben feltüntetett díjak az áfát nem tartalmazzák.

27. Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés teljesítése során, a szerződés tárgyának jellegére tekintettel hibák merülhetnek fel. A Felek közösen együttműködve mindent megtesznek annak érdekében, hogy a hiba következményeit elhárítsák és megakadályozzák a hiba újbóli előfordulását.

28. Tekintettel arra, hogy a Felek mindennapi kommunikációjuk során elektronikus hírközlő eszközöket is igénybe vesznek és ezek sajátosságaikra és a technika mindenkori állására tekintettel nem biztosítják teljes körűen azt, hogy az adatokhoz harmadik személyek jogtalanul hozzá ne férhessenek, illetőleg, hogy az elektronikus küldemények bizonyos fertőző szoftverektől (vírusok, spyware-ek stb.) teljes egészében mentesek legyenek, Szolgáltató az ebből eredő károkért nem felelős. Ettől függetlenül a Felek minden megtesznek annak érdekében, hogy ennek lehetőségét a lehető legnagyobb mértékben kiküszöböljék.

29. A regisztrációs lapon feltüntetett adatok alapján Szolgáltató jogosult ellenőrizni, hogy Felhasználó valóban létező gazdálkodó szervezet.

30. Felhasználó jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató Felhasználó nevét és jelen jogviszony fennállásának tényét kizárólag referenciaként történő felhasználás céljából, tájékoztató jelleggel weboldalán, kiadványain, ajánlatain szabadon feltüntethesse.

31. Felek a jelen szerződésből származó vagy azzal összefüggő vitás ügyeiket békés úton, elsősorban személyes egyeztetés során, álláspontjaik egyeztetésével kötelesek rendezni. Esetleges jogvitájukra a Felek értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Módosítva: 2012. október 1. - A korábbi változat itt megtekinthető.

Vissza a főoldalra